Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn.

 • Quản trị viên
 • 08-10-2018
 • Lượt xem:2.092

Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn.

Nhận thức về sản xuất nông nghiệp tốt VIETG.A.P Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, TQM). Nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…) Nhận thức về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000)
 • Nhận thức về sản xuất nông nghiệp tốt VIETG.A.P
 • Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, TQM).
 • Nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)
 • Nhận thức về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000)
 • Nhận thực về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18000)
 • Nhận thức về hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000
 • Nhận thức về năng lực phòng thử nghiệm- hiệu chuẩn ISO 17025
 • Nhận thức về hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001
 • Nhận thức về sản xuất nông nghiệp tốt GLOBALGAP