Đào tạo

08-10-2018
Tiêu chuẩn VIETG.A.P Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, TQM). An toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)
08-10-2018
Nhận thức về sản xuất nông nghiệp tốt VIETG.A.P Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, TQM). Nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…) Nhận thức về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000)

Vui lòng chờ