Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

  • Quản trị viên
  • 15-11-2021
  • Lượt xem:2.058

Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

Hợp chuẩn - hợp quy và những điểm khác biệt
  •  Trong thời gian qua, nhiều sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân được lưu thông trên thị trường đã được người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, cũng có nhiều tổ chức, cá nhân chưa phân biệt được sản phẩm, hàng hóa của mình sản xuất thuộc nhóm nào để đánh giá và công bố hợp chuẩn hay hợp quy.
  •  Căn cứ pháp lý: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
  •  Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về công bố hợp chuẩn và hợp quy, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong quản lý chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Tổ chức chứng nhận FAO giới thiệu sự khác nhau giữa công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy như sau: