Chính sách chất lượng

  • Quản trị viên
  • 22-06-2018
  • Lượt xem:3.819

Chính sách chất lượng

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực hoạt động: nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, mẫu môi trường nông nghiệp và tham gia đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, chứng nhận hệ thống quản lý về sản phẩm nông, lâm, thủy sản…
Công ty thực hiện các chính sách chất lượng sau đây:
1. Áp dụng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012) - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ;
2. Nâng cao chất lượng hoạt động chứng nhận sản phẩm, cải tiến thường xuyên tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012).
3. Áp dụng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO/IEC 17021:2015  - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý;
4. Nâng cao chất lượng hoạt động chứng nhận hệ thống, cải tiến thường xuyên tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17021:2015.
5. Không ngừng bồi dưỡng năng lực, trình độ cho toàn thể nhân viên đáp ứng sự phát triển của thị trường.
6. Nguyên tắc hoạt động của Công ty: Uy tín - Trách nhiệm – Cạnh tranh.
 
 
Hồ Chí Minh, ngày 10/08/2018  
 TỔNG GIÁM ĐỐC
       (Đã ký)