GIỚI THIỆU

Giới thiệu

06-10-2018
Quản trị viên

Tổ chức chứng nhận và kiểm nghiệm FAO là Tổ chức đánh giá chứng nhận và kiểm nghiệm các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế nhằm hướng đến giá trị cốt lõi hướng tới nền nông nghiệp “Hiện đại – An toàn – Giá trị - Phát triển bền vững” dựa trên nhiều lĩnh vực về chứng nhận hệ thống và chứng nhận sản phẩm.
 

 Tổ chức luôn hướng đến sự phát triển bền vững của một nền nông nghiệp sạch – an toàn. Chính vì vậy Logo của tổ chức được thể hiện qua 3 màu nâu, lam và lục đại diện cho 3 nhân tố đất – nước – không khí. Trên cơ sở đó FAO được thành lập.
 FAO luôn muốn khẳng định thương hiệu của Tổ chức gắn với gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa với những thành tích phát triển vượt bậc góp phần “Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam” trên các lĩnh vực:

  1. Chứng nhận quốc tế: GlobalG.A.P., Organic Canada, Organic Mỹ, Organic Nhật Bản, Organic Châu Âu, Organic IFOAM.
  2. Chứng nhận trong nước: Nông nghiệp hữu cơ, VietGAP, ISO, HACCP, SSOP, GMP
  3.  Đào tạo : Nhận thức, đánh giá nội bộ và đào tạo theo yêu cầu của các tiêu chuẩn hiện hành mà FAO đang hoạt động.
  4.  Kiểm nghiệm: FAO đã đăng ký hoạt động thử nghiệm với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm số: 2414/TĐC-HCHQ của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
  5.  Tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP: tư vấn, thiết kế, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tham gia OCOP từ 3 sao trở lên
  6.  Xây dựng hệ thống tem truy xuất sản phẩm: Thiết kế tem truy xuất nguồn gốc, làm hệ thống truy xuất nguồn gốc và chuyển giao hệ thống tem truy xuất nguồn gốc.

Vui lòng chờ