Tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP

 • Quản trị viên
 • 15-11-2021
 • Lượt xem:2.028

Tư vấn và thiết kế sản phẩm OCOP

- OCOP (One commune one product of Viet Nam) có thể hiểu nghĩa tiếng việt là “Mỗi xã (phường) một sản phẩm”. Là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

- Chủ thể thực hiện: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

- Phát triển sản phẩm, dịch vụ theo 6 nhóm, bao gồm:

 •  Thực phẩm
 •  Đồ uống
 •  Thảo dược
 •  Vải và may mặc.
 •  Lưu niệm - nội thất - trang trí
 • Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng

- Đánh giá và xếp hạng sản phẩm, gồm 05 hạng sao:

 •  Sản phẩm đạt 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế (90-100 điểm)
 •  Sản phẩm đạt 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế (70-89 điểm)
 •  Sản phẩm đạt 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao (50-69 điểm)
 •  Sản phẩm đạt 2 sao: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao (30-49 điểm)
 •  Sản phẩm đạt 1 sao: Sản phẩm chưa đạt yêu cầu, có thể phát triển lên hạng 2 sao (dưới 30 điểm)