Cách tiếp cận theo hệ thống ISO 9001

  • Quản trị viên
  • 08-05-2019
  • Lượt xem:1.319

Cách tiếp cận theo hệ thống ISO 9001

Phương pháp xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 gồm một số bước, trong đó có các bước sau đây:

a) Xác định nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm khác

b) Thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của tổ chức

c) Xác định các quá trình và trách nhiệm cần thiết để đạt được các mục tiêu chất lượng

d) Xác định và cung cấp nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu chất lượng

e) Thiết lập các phương pháp đo hiệu lực và hiệu quả của mỗi quá trình

f) Áp dụng các phương pháp đo này để xác định hiệu lực hiệu quả của mỗi quá trình

g) Xác định biện pháp ngăn ngừa sự không phù hợp và loại bỏ các nguyên nhân gây ra chúng

h) Thiết lập và áp dụng một quá trình để cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng

Có thể áp dụng phương pháp như vậy để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hiện tại

Bằng cách áp dụng cách tiếp cận như vậy, tổ chức tạo ra sự tin tưởng vào khả năng của các quá trình và chất lượng của sản phẩm và cung cấp cơ sở cho cải tiến liên tục. Điều này có thể dẫn đến tăng sự thoả mãn của khách hàng và các bên quan tâm khác và thành công của cả tổ chức. Tư vấn iso 9001SO 9001:2000, ISO