Tất cả những điều cần biết về phiên bản mới ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

  • Quản trị viên
  • 21-09-2019
  • Lượt xem:2.529

Tất cả những điều cần biết về phiên bản mới ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

Tất cả những điều cần biết về phiên bản mới ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
ISO 22000: 2018 được ban hành vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 thay thế cho ISO 22000:2005. Đối với các tổ chức hiện đang sử dụng ISO 22000: 2005, sẽ có khoảng thời gian 03 năm để chuyển sang ISO 22000:2018.
Cấu trúc của ISO 22000: 2018 tuân theo cấu trúc cấp cao Phụ lục SL được áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO mới và được sửa đổi:
1 Phạm vi
2 Tài liệu tham khảo
3. Điều khoản và định nghĩa
4. Bối cảnh của Tổ chức
5. Lãnh đạo
6. Hoạch định
7. Hỗ trợ
8. Thực hiện
9. Đánh giá kết quả hoạt động
10. Cải tiến
 Phiên bản ISO 22000:2018 so sánh với phiên bản ISO 22000:2005 như sau:
ISO 22000:2018 ISO 22000:2005
4 Bối cảnh của tổ chức Tiêu đề mới
4.1 Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức Nội dung mới
4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm Nội dung mới
4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 4.1 (và nội dung mới)
4.4 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 4.1
5 Vai trò của lãnh đạo  
5.1 Vai trò và cam kết của lãnh đạo 5.1, 7.4.3 (và nội dung mới)
5.2 Chính sách 5.2 (và nội dung mới)
5.3 Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn 5.4, 5.5, 7.3.2 (và nội dung mới)
6 Hoạch định Tiêu đề mới
6.1 Hành động giải quyết rủi ro và nắm bắt cơ hội Nội dung mới
6.2 Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hoạch định để đạt được mục tiêu 5.3 (và nội dung mới)
6.3 Hoạch định các thay đổi 5.3 (và nội dung mới)
7 Công tác hỗ trợ Tiêu đề mới
7.1 Các nguồn lực 1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 (và nội dung mới)
7.2 Năng lực 6.2, 7.3.2 (và nội dung mới)
7.3 Nhận thức 6.2.2
7.4 Trao đổi thông tin 5.6, 6.2.2
7.5 Thông tin dạng văn bản 4.2, 5.6.1
8 Thực hiện Tiêu đề mới
8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện Nội dung mới
8.2 Chương trình tiên quyết (PRP) 7.2
8.3 Hệ thống truy xuất nguồn gốc 7.9 (và nội dung mới)
8.4 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp 5.7 (và nội dung mới)
8.5 Kiểm soát mối nguy 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 (và nội dung mới)
8.6 Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy 7.7
8.7 Kiểm soát việc giám sát và đo lường 8.3
8.8 Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy 7.8, 8.4.2
8.9 Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình 7.10
 
 
 
 ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn được viết vì lợi ích của các tổ chức, không phải của đánh giá viên hay tổ chức chứng nhận. Đánh giá viên sẽ cần phải hiểu và nhận ra mức độ và loại bằng chứng sẽ được chấp nhận để xác nhận các yêu cầu trong phiên bản 2018.
Đánh giá viên trong quá trình đánh giá chứng nhận ISO 22000: 2018 sẽ tham gia đối thoại với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tìm kiếm sự hiểu biết và giải thích từ họ về các mục tiêu chính sách, chiến lược và an toàn thực phẩm và đảm bảo các mục tiêu này tương thích. Trải nghiệm đánh giá từ góc độ khách hàng có thể khác nhau vì điều này, nhưng kết quả cuối cùng sẽ có giá trị hơn khi có thể được thêm vào toàn bộ tổ chức từ quy trình đánh giá. – Liên hệ để được tư vấn chứng nhận ISO 22000: 2018
MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý
Bối cảnh của Tổ chức
Đây là một yêu cầu mới để xác định các yếu tố và điều kiện bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến một tổ chức. Ví dụ về các vấn đề nội bộ có thể bao gồm văn hóa và khả năng của tổ chức, trong khi các vấn đề bên ngoài có thể bao gồm sự đa dạng của các nhà cung cấp bên ngoài, các thay đổi trong mô hình tiêu dùng và công nghệ tiến tới đặt tên,…. Tổ chức cũng cần xác định các bên quan tâm đến FSMS và bất kỳ yêu cầu nào họ có.
Kế hoạch kiểm soát mối nguy
Thuật ngữ của tiêu chí hành động đã được giới thiệu để làm rõ OPRP có nghĩa là gì. Kế hoạch kiểm soát mối nguy phải xem xét cả Kế hoạch OPRP và Kế hoạch HACCP.
Khả năng lãnh đạo
Có một yêu cầu rõ ràng đối với quản lý cấp cao để thể hiện sự lãnh đạo và cam kết liên quan đến hệ thống. Đây là một yêu cầu nâng cao liên quan đến quản lý quan trọng nhất.
Rủi ro và cơ hội
Đây là một khái niệm mới được giới thiệu trong phần “hoạch định” của tiêu chuẩn. Nó yêu cầu tổ chức xác định các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hiệu quả của FSMS và hành động để giải quyết chúng.
PHẦN KẾT LUẬN
ISO 22000: 2018 kết hợp nhiều khái niệm cùng khái niệm quản lý kinh doanh và sẽ đảm bảo rằng hệ thống vận hành sẽ được tích hợp vào tổ chức quy trình kinh doanh tổng thể thay vì là các thực thể riêng biệt.
Những thay đổi sẽ đòi hỏi nỗ lực từ các tổ chức để thực hiện, do kết quả chung sẽ là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả hơn có khả năng cải thiện kết quả dự định.
 
Các đơn vị có nhu cầu đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018 vui lòng liên hệ với Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO. Địa chỉ: 154/6B đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 0969 444 096, email: nhuy.fao@gmail.com.