Lịch sử hình thành bộ ISO 9000

  • Quản trị viên
  • 08-05-2019
  • Lượt xem:1.722

Lịch sử hình thành bộ ISO 9000

Năm 1955

Uỷ ban Đảm bảo chất lượng của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO (AC/250), (Dự án Apolo của NASA, máy bay Concorde của Anh – Mỹ, tàu vượt Đại dương của Anh – Mỹ, tàu vượt Đại dương của Nữ hoàng Elizabeth II,…

Năm 1969

-  Tiêu chuẩn quốc phòng MoD 05 (Anh), MIL STD 9858 (Mỹ)

-  Thừa nhận lẫn nhau về các hệ thống đảm bảo chất lượng của những người thầu phụ thuộc các thành viên NATO ( AQAP – Allied Quality Assurance Procedures).

Năm 1972

-   Các tiêu chuẩn quốc phòng của Anh, DEFSTAN 05 – 21, 24, 26, 29 (Defence stangars) tiến hành xem xét hệ thống Quản lý chất lượng của những người thầu phụ trước khi ký kết hợp đồng. Các thành viên NATO cũng làm như vậy.

-  Viện tiêu chuẩn Anh ban hành BS 4778 – Thuật ngữ đảm bảo chất lượng và BS 4891 – Hướng dẫn Đảm bảo chất lượng.

Năm 1979

BS 5750 (Tiền thân của ISO 9000)

Phần 1, 2 và 3 : Cạnh tranh với các tiêu chuẩn quốc phòng

Phần 4, 5 và 6 : Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

Năm 1987

Công bố tiêu chuẩn ISO 9000

Năm 1994

Soát xét lần 01, chỉnh lý lại Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm 24 tiêu chuẩn khác nhau)

Năm 2000

Soát xét lần 02, ban hành ngày 15/12/2000

Năm 2008

Soát xét lần 03, ban hành ngày 15/11/2008 .