Đào tạo đánh giá nội bộ

  • Quản trị viên
  • 08-10-2018
  • Lượt xem:2.113

Đào tạo đánh giá nội bộ

Tiêu chuẩn VIETG.A.P Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, TQM). An toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)
  • Tiêu chuẩn VIETG.A.P
  • Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, TQM).
  • An toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)
  • Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000)
  • Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18000)
  • Hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000
  • Tiêu chuẩn GLOBALGAP